نقاش خردسال نصرآبادی

 

هرکه متنه بگه ایی نقاشیر کی کیشیه و او مرد کیه؟؟؟ 

راهنمایی:نقاش دختره،عکس باباش کشیه وبه کلاه ری سرش دقت کینین