نصرآباد در Google earth

این هم سه تا عکس از نصرآباد عزیزمان که به صورت ماهواره ای گرفته شده است