تسلیت

 

باز هم دست تقدیر یکی دیگر از بزرگان و ریش سفیدان نصرآباد را از میانمان برد و چه اندوهبار است جای خالی این مردان  پاک و ساده در نصرآباد (دیار سادگی و پاکی). 

درگذشت مرحوم حاج اصغر نصرآبادیرا به خانواده ایشان و فامیل وابسته تسلیت عرض می نماییم.