ابوالفضل نصرآبادی

طی حکمی از سوی مهندس ترکاشوند 
نصرآبادی سرپرست حقوقی و املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کل کشور  

شد به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، طی حکمی از  

سوی مهندس ترکاشوند مدیرعامل شرکت، ابوالفضل نصرآبادی به عنوان سرپرست  

حقوقی و املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کل کشور منصوب شد. 

منبع:سایت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب